• 0px
  • -960px
  • -1920px
  • -2880px

Vernietiging van besluiten

Het kan gebeuren dat een eigenaar het niet eens is met een genomen besluit tijdens een vergadering van eigenaren en zich zodanig in zijn belangen geschaad voelt dat deze hierover de rechter om een uitspraak vraagt. De rechten die een eigenaar dan heeft, worden weergegeven in artikel 5:130 BW. De eigenaar kan een verzoekschriftprocedure starten en verzoeken om een besluit te vernietigen. Dit dient wel binnen een maand te gebeuren nadat hij kennis had kunnen nemen van het besluit.
Bij het verzoekschrift dient een ledenlijst te worden bijgevoegd die bij Mira VvE-Beheer kan worden verkregen. Nadat het verzoekschrift is ingediend, zal de vereniging van eigenaren verweer voeren middels een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar of Mira VvE-Beheer, die een verweerschrift indient. Hierop zal te allen tijde een mondelinge behandeling volgen waarvoor alle leden worden opgeroepen. Het enige wat gevorderd kan worden, is vernietiging van genomen vergaderbesluiten al dan niet tegen een kostenveroordeling. 

De ervaringen van Mira VvE-Beheer

Mira VvE-Beheer heeft ervaring met dit soort procedures. Het is vervelend dat ze gevoerd worden, maar een eigenaar staat in zijn recht om vernietiging in te stellen. Om onduidelijkheden weg te nemen een aantal ervaringen:
 
• De eigenaar doet er verstandig aan om eerst het voornemen van een procedure op een zakelijke wijze met het bestuur of beheerder te bespreken om te bekijken of partijen er alsnog uit kunnen komen.
 
• Een verzoekschrift zal moeten worden ingediend binnen een maand nadat er kennis is genomen van het besluit. Dit betekent dat indien de eigenaar aanwezig is tijdens de bewuste vergadering van eigenaren, dat de termijn die gesteld wordt vanaf dat moment ingaat. Het is een misvatting dat op de notulen moet worden gewacht. Bij twijfel is het altijd mogelijk om een besluitenlijst van de vergadering op te vragen bij Mira VvE-Beheer. Wanneer geen duidelijkheid bestaat, kan besloten om het verzoek aanhangig te maken en de rechter direct verzoeken de zaak aan te houden. De rechter heeft in de zaken waar de genoemde termijn niet is aangehouden snel geoordeeld dat de eiser niet ontvankelijk werd verklaard.
 
• Wanneer procedures zoals deze in de wetgeving en de reglementen niet zijn gevolgd, kan dit snel leiden tot vernietiging wanneer de eigenaar zijn belang in de kwestie voldoende aantoont. Te denken valt hier aan het niet juist volgen van de oproeptermijn van de vergadering, of het niet op een juiste wijze nemen van een besluit vanwege onvoldoende aanwezigheid van het aantal stemmen. Ook vraagt de rechter op welke wijze het besluit is genomen zoals bij acclamatie, handopsteking of schriftelijk.
 
• De eigenaar dient zijn belang bij vernietiging aan te geven. De strijd tussen de eigenaar en de vereniging gaat soms wel eens meer om het gelijk moeten hebben. De rechter verklaart eiser dan vervolgens niet ontvankelijk in verband met het ontbreken van voldoende belang.
 
•De artikel 5:130 BW procedure is de enige procedure om een besluit aan te vechten. Als deze niet wordt gevolgd, mag er door alle leden van uitgegaan worden dat de eigenaar zich houdt aan het vergaderbesluit aangezien dit ook in de splitsingsakte wordt gesteld. Er moet dan wel vanuit gegaan worden dat het besluit rechtsgeldig is genomen. Dit komen we met name nog wel eens bij incassozaken waarbij een eigenaar niet wil betalen vanwege een in zijn ogen foutief genomen besluit. De betreffende eigenaar heeft dan verder niet de moeite genomen de verzoekschriftprocedure te starten.
 
• Tegen een besluit wat juist niet is genomen, door bijvoorbeeld afwijzing van een voorstel door de leden, staat geen vernietiging open. Het besluit is immers niet genomen. Hiervoor kan op grond van artikel 2:15 BW de gang naar de Rechtbank, sector civiel, gevolgd worden. De eigenaar en de vereniging dienen zich te laten vertegenwoordigen door middel van een advocaat. 

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.